1. Algemene spelvoorwaarden

  Algemeen

  Datum van laatste update: 06-06-2022

  1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie GP Racegame  (hierna: de “Actie”), georganiseerd door GP Racegame, een titel van Digitalbeats B.V. (de organisator van het promotionele kansspel), gevestigd en kantoorhoudende te 1183DJ Amstelveen aan de Professor Keesomlaan 12 hierna aangeduid als de Organisatie.

  2. De Actie heeft tot doel het promoten van het merk GP Racegame als sport c.q. raceminded nieuwsplatform.

  3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Spelvoorwaarden

  4. Tevens verklaart deelnemer akkoord te gaan met service mails over het spel. Deze service mails zijn primair gericht op de bekendmaking van winnaars en vooral de aankondiging van de nieuwe vragen voor de volgende race van de Actie. De volgende e-mails vallen onder de servicemails:
  • Servicemail ‘bevestiging van deelname’;
  • De uitslag van de spelronde;
  • Aankondiging(en) van de nieuwe spelronde.

  Deelname

  1. De deelname aan de Actie is gratis en geschiedt via de website van GP Racegame (www.gpracegame.nl). De actie wordt gepromoot via de titels van Digitalbeats waarbij bezoekers minimaal 18 jaar zijn en meer dan 75% van bezoekers ouder dan 24 jaar is.

  2 .De deelnemer (hierna: de “Deelnemer” en Deelnemer in meervoud: “Deelnemers”) aan de Actie dient hiervoor alle noodzakelijke, gevraagde gegevens via de website van GP Racegame te registreren. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat deze gegevens juist en volledig zijn.

  3. Indien de Deelnemer bij deelname aan de Actie onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens doorgeeft of in het geval van fraude of onregelmatige beïnvloeding van de Actie of onderdelen daarvan, heeft de Organisatie het recht om de Deelnemer van verdere deelname aan de Actie of spelrondes daarvan uit te sluiten. Bovendien kan door de Organisatie besloten worden dat het recht op de te winnen prijs of prijzen vervalt of vervallen is.

  4. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor Deelnemers onder de 18 jaar.

  5. Medewerkers van de Organisatie en haar dochterondernemingen én eenieder die op enigerlei wijze, direct of indirect, in organisatorische zin betrokken is bij de Actie, mogen deelnemen aan de Actie maar kunnen nimmer aanspraak maken op een eventueel gewonnen prijs.

  6. De Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland en aldaar te beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats waar de Deelnemer als bewoner staat ingeschreven.  Actieopzet

  1. De Actie loopt van 13 juni 2022 tot en met 20 november 2022.

  2. De Deelnemer dient bij deelname aan de Actie per spelronde 10 (tien) vragen verband houdende met de race die de Organisatie heeft geselecteerd, tijdig te beantwoorden.

  3. De Deelnemer maakt aldus kans op het winnen van de prijs van maximaal € 2.500,- (hierna: de “Hoofdprijs”).

  4. Elke spelronde in de Actie wordt afgesloten op het aanvangstijdstip van de door de Organisatie geselecteerde race.

  5. De race en sluitingstijden van elke spelronde zijn op te maken via gpracegame.nl.

  6. Na aanvang van de betreffende race kan de Deelnemer de antwoorden op de 10 vragen niet meer wijzigen.

  7. Om een prijs te kunnen winnen moet de Deelnemer de 10 vragen correct hebben beantwoord. Deze antwoorden zien toe op de reguliere racetijd van 120 minuten.

  8. In het geval een vraag wordt gesteld die door omstandigheden niet meer van toepassing is op de race van die betreffende speelronde, dan komt die vraag te vervallen. In dat geval geldt dat de Hoofdprijs wordt uitgereikt op basis van 5 goede vragen en dat de prijs van € 1.250,- wordt uitgereikt onder de Deelnemer(s) die 9 vragen goed hebben ingevuld.  Prijzen

  1. De prijswinnaars worden op de volgende manier bepaald:

  ● De Hoofdprijs bedraagt € 2.500,- per spelronde,- tenzij anders op de website is vermeld.

  • De Hoofdprijs wordt toegekend aan de Deelnemer die als enige in de betreffende spelronde de 10 vragen correct heeft beantwoord.

  • Als er meerdere Deelnemers zijn die alle 10 vragen correct hebben beantwoord, wordt de Hoofdprijs gelijkelijk toegekend aan al deze Deelnemers.

  ● Wanneer niemand van de deelnemers alle 10 de voorspellingen goed heeft, wordt de prijzenpot gehalveerd en wordt er € 1.250,- verdeeld onder alle deelnemers die 9 voorspellingen juist hebben ingevuld.

  2. De genoemde prijzen zijn bruto bedragen, zonder aftrek van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisatie, dat wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.

  3. Aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt uiterlijk in de week na de betreffende race van de GP Racegame. 

  1. De winnaars worden aangewezen op basis van de definitieve uitkomst van de betreffende Grand Prix zoals die door de FIA wordt vastgesteld middels het document welke de FIA na elke race uitstuurt: de Final Race Classification.

   5. De Deelnemer, die een prijs heeft gewonnen, ontvangt daarover een (persoonlijke) e-mail nadat de FIA de officiële uitslag bekend heeft gemaakt.

   6. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

   7. Elke Deelnemer kan tijdens de Actie aan meerder spelrondes meedoen en daarbij ook telkenmale kans maken op het winnen van een prijs.

   8. Het totale prijzenpakket van de Actie heeft een waarde van minimaal € 10.000,- en maximaal € 100.000 ,- verdeeld over minimaal 3 en maximaal 20 spelrondes.

   9. De organisatie behoudt zich het recht voor om de prijzenpot gedurende de Actie ten voordele van de deelnemer aan te passen dan wel aan te vullen met additionele prijzen.

   10. De door de organisatie te bepalen uitslag van de spelrondes van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.


   Privacy en persoonsgegevens

   1. De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. de Organisatie kan de Deelnemer verzoeken bewijs te leveren van zijn of haar identiteit, leeftijd en/of van de door de Deelnemer opgegeven woon- en/of verblijfplaats.

   2. Deelnemers die prijzen winnen, kunnen door de Organisatie gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken voor promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Deze winnaars die hun medewerking verlenen aan deze promotionele activiteiten van de Organisatie, kunnen geen aanspraak maken op een (financiële) vergoeding. De medewerking is niet verplicht.

   3. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt door de organisatie. Meer informatie hieromtrent is beschikbaar in het privacy statement van GP Racegame.

   Aansprakelijkheid

   1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade voor de Deelnemer voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de door de Organisatie verstrekte informatie.

   2. De Organisatie is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade, die voor de Deelnemer voortvloeit uit deelname aan de Actie.

   3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeien uit kennelijke vergissingen in de Actie. Type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

   4.De Organisatie is evenmin aansprakelijk in het geval van enig technisch mankement waardoor de deelname van de Deelnemer niet tijdig door de Organisatie wordt ontvangen.


   Slotbepalingen

   1. In alle gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie.

   2. De Organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar haar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat de Organisatie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer. Deze wijzigingen zullen niet ten nadele van de Deelnemers strekken.

   3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Actie, waaronder de website, de teksten, afbeeldingen, lay-out, software, werkwijze en/of overige informatie komen uitsluitend toe aan de Organisatie.

  2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen (hierna: de “Gedragscode”) van toepassing. De Organisatie handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

   5. In het geval enige bepaling of gedeelte van een bepaling van deze Spelvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, legaal en afdwingbaar te laten zijn. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of gedeelte van een bepaling onder deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Spelvoorwaarden.

   6. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze Spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

   7.Eventuele klachten over de Actie dienen te worden gericht aan: [email protected]